Navis Gandae vzw - Botermarkt 1 - 9000 Gent

De problematiek


Een aantal Gentse hulp- en dienstverleners stellen vanuit hun dagelijkse ervaring op het terrein vast dat er te weinig hulpmogelijkheden zijn voor mensen met een verslavingsproblematiek en eventueel een bijhorende justitiële achtergrond of een bijkomende beperking. Vaak hebben deze mensen weinig tot geen perspectief, noch een structureel opvangnetwerk. Dit leidt tot schrijnende situaties.

Op de “Open dag drugbeleid” van de stad Gent werd aan een aantal betrokken actoren gevraagd om mogelijke oplossingsmodellen en strategieën voor te leggen aan een breed, adviserend forum van genodigden. Als gevolg hiervan kwamen onder impuls van Stad Gent een aantal partners bijeen in een projectgroep Navis Gandae.


De oplossing


De projectgroep Navis Gandae, gedreven door verschillende partners, ontwikkelde een alternatief en een aanvulling voor de bestaande dienstverlening aan mensen met een verslavings- en justitiële problematiek zonder enig structureel opvangnetwerk en zonder perspectief.


Navis Gandae is een initiatief van de  Stad Gent met medewerking van Cocon, PopovGGZ/DBK, Stad Gent Dienst Outreachend Werken/OpStap, de Sleutel, Forensisch Psychiatrisch

Centrum Gent, OCMW Gent, Goca-Compaan, Havenbedrijf Gent en medewerkers van Justitie.


Het voorstel bestaat uit het creëren van een nieuwe activerende dagopvang voor een dertigtal mensen. Het aanbod bestaat uit een combinatie van individuele hulpverlening en zinvolle inschakelingsactiviteiten in groep waar mogelijk, individueel waar wenselijk. Uniek aan dit project is de aanwezigheid van al deze verschillende activiteiten op één locatie.


Op dit moment organiseert de Dienst Outreachend Werken van de stad Gent het project “OpStap”. Dit is een sociaal activeringsproject voor kwetsbare (ex-)druggebruikers met als doelstelling:

- laagdrempelige inloop en ontmoeting

- basisactivering

- harmreduction

- toeleiding en doorverwijs naar zorg-, hulp- en dienstverlening

- (arbeids-)activering

- outreach


De doelstellingen van Navis Gandae zijn grotendeels gelijklopend met die van OpStap.  De scoop verruimt zich echter naar de combinatie van verslavings- én justitiële problematiek, interneringsstatuut en beperkingen. Daarom is Navis Gandae ook echt geïnteresseerd om voor zijn project samen te werken met OpStap. Uiteraard zal het hulpverleningsaanbod verbreed worden vanuit verschillende organisaties en diensten op alle relevante levensdomeinen.Waarom 'De Buut' ?


Om een waardevolle invulling te kunnen geven aan zijn oplossing was er natuurlijk ook een locatie nodig om dit vorm te kunnen geven.  Een locatie die voldoende plaats biedt om deze dagbesteding mogelijk te maken en die zo dicht mogelijk gelegen is bij de verblijfplaats van de toekomstige cliënten. Om dit te realiseren is er gekozen voor een binnenschip dat volledig zal gerenoveerd worden. Dit schip kan dan aangemeerd liggen in het centrum van Gent en daar ingezet worden voor zowel de doelgroep als voor geïnteresseerde groepen. Uit deze ontmoetingen kan ook een echte dynamiek groeien die kan zorgen voor een activatie van deze moeilijke doelgroep en een integratie in de samenleving.


Het binnenschip is momenteel aangemeerd aan de Rigakaai en behoeft nog een grondige renovatie alvorens het gebruikt kan worden voor het project dat Navis Gandae gekozen heeft.  In een eerste fase wordt het schip dus gerenoveerd. Dit zal gebeuren met maximale inzet van sociale economie. Deze fase zal normaal lopen tot einde september 2019.


In de tweede fase (exploitatie) zal een basisaanbod van OpStap voorzien zijn (minimaal 5/7 dagen een activiteit) en zal het nieuwe initiatief een plaats innemen op de sociale kaart van Gent.Doelgroep


Zowel mannen als vrouwen met een verslavings- en eventueel bijhorende justitiële problematiek, interneringsstatuut of beperking welke bovendien niet kunnen rekenen op een structureel of informeel opvangnetwerk, zijn de primaire doelgroep. De deelnemers en of bezoekers moeten de bereidheid tonen om actief stappen te zetten naar sociale re-integratie. Deelname heeft echter altijd een vrijwillig karakter. De inzet zal worden opgevolgd en geëvalueerd, een eventuele terugkeer naar ‘Navis Gandae’ na afronden of onderbreking is ook mogelijk. De doelgroep-definitie laat toe verder te verfijnen qua samenstelling (man/vrouw/leeftijd), dit in overleg met de partners.


Voor het bereiken van de doelgroep en het uitvoeren van de activiteiten is directe afstemming nodig met organisaties zoals Villa Voortman, AZIS+, de mobiele teams, de drughulpverlening en het Straathoekwerk. Verder is samenwerking noodzakelijk met de bredere drughulpverlening en verslavingszorg (MSOC, De Sleutel, CGG Eclips, De Kiem...), de sociale werkplaatsen, het OCMW, Justitie, FPC, het Justitiehuis… Essentiële belanghebbenden zijn de doelgroep, haar onmiddellijke omgeving en de ruime samenleving. Dit gezien de onmiddellijke impact op de dagbesteding van de doelgroep en het terugdringen van maatschappelijke overlast.Doelstelling


Navis Gandae beoogt sociale activering via dagbesteding, 5 à 6 dagen op 7 van 9u00 tot 17u30 op een vaste locatie. De dagbesteding bestaat uit twee kernactiviteiten: enerzijds activering ter plaatse en/of doorverwijzing naar andere diensten en anderzijds (groeps-)activiteiten, mogelijks op verplaatsing. Een belangrijke bijkomende intentie is het creëren van ontmoetingsmogelijkheden met lotgenoten rondom de kernactiviteiten. De dienst zorgt niet voor nachtopvang en is noch een definitieve dagbesteding (al kan dat voor sommige cliënten toch het hoogst haalbare zijn en dan is dat ook ok) noch een alternatief voor een behandeling. Ook is het geen locatie voor gebruik of verdeling van drugs.

Navis Gandae is voor de meeste deelnemers een tijdelijke actie waarin sociale activering naar een hoogst haalbare integratie centraal staat. Gezien de precaire situatie van de beoogde doelgroep, wordt ook gestreefd naar het aanbieden van verschillende diensten op de boot zelf om zo  laagdrempelig mogelijk te werk te kunnen gaan en gelijktijdig op verschillende vlakken te kunnen ondersteunen.

Van zodra de definitieve ligplaats van de boot gekend is, zal ook een strategie worden uitgewerkt om de buurt te betrekken in het project.


Aanbod van hulpverlening


Om bij te dragen tot de kerndoelstellingen zal het project dus ook tijd en ruimte bieden aan sociale voorzieningen en dienstverlening om aanspreekbaar te zijn tijdens diverse momenten. De focus op de doelgroep en de doelstelling van sociale activering mag hierdoor niet in het gedrang komen. We denken hierbij aan :


  • Medische hulpverlening: spoeddiensten, wijk- en dienstencentra en huisartsenposten.
  • Drug- en alcoholhulpverlening: CGG Eclips, De Kiem, De Sleutel en MSOC.
  • Justitie: Proefzorg, Balie Advocatuur, Justitie-assistenten, DBK en de sociale dienst van de politie.
  • Opleiding en arbeid: OCMW, VDAB, Sociale werkplaatsen, Interim kantoren en zorgboerderijen.
  • Huisvesting: OCMW, CAW, sociale woningbouw coöperaties, Beschut en Beschermd wonen, vereniging van eigenaars van huurwoningen, dak -en thuislozencentra, Nachtopvang en NO+
  • Financiën: OCMW, CAW en Advocatuur
  • Sociale relaties en familie: CAW en CGG Eclips
  • Psychisch welzijn: PAAZ’en, Villa Voortman, UPSIE UZ en PCGS
  • Verstandelijke beperking: OBRA|BAKEN


Deze samenwerkingsverbanden zullen opgezet worden in de eerste en tweede fase van het project.


© Copyright MVDH. All Rights Reserved